• Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidentele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.700 / 2014
Nume formular: Documente necesare pentru dosar
Cerere de inscriere in cartea funciara
 • Cerere tip;
 • Adeverinta de la primaria competenta, din care sa rezulte corelarea intre numar cadastral/topografic, numar de carte funciara si adresa administrativa;
 • Dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
Cerere pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare
 • Cerere in care sa fie specificat clar numarul de carte funciara si numarul cadastral sau numarul topografic
 • Dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
Cerere copii arhiva
 • Cerere tip
 • Copie act de identitate;
 • Indicarea  numarului de carte funciara si nr.cadastral sau copie act de proprietate din care sa reiasa numarul de carte funciara si nr.cadastral pentru identificarea corecta a imobilului.
 • Dovada achitarii tarifului aferent operatiunii solicitate ( tarif: 25 lei / dosar/incheiere), platit la ghiseu sau prin OP daca se achita prin virament bancar;

Copiile documentelor de proprietate se elibereaza persoanelor fizice/juridice inscrise in partea a II a sau a III a din cartea funciara sau persoanelor care isi arata interesul si calitatea printru-un document potrivit dispozitiilor legale speciale in materia cadastrului si publicitatii imobiliare. (ex: procura notariala, certificat de grefa, antecontract de vanzare cumparare, somatie etc)

Raspunsul se primeste prin ridicare de la ghiseul institutiei, prin e-mail sau prin posta in functie de varianta bifata in cerere.

Cerere consultare documente arhiva
 • Cerere tip
 • Copie act de identitate;
 • Indicarea  numarului de carte funciara si nr.cadastral sau copie act de proprietate din care sa reiasa numarul de carte funciara si nr.cadastral pentru identificarea corecta a imobilului.
 • Dovada achitarii tarifului aferent operatiunii solicitate (tarif: 10 lei / 15 min) , platit la ghiseu sau prin OP daca se achita prin virament bancar;

Consultarea va avea loc, DOAR dupa ce este confirmata plata de catre serviciul contabilitate in cazul platilor efectuate prin OP.
Programul pentru consultari este de Luni – Vineri de la 10.00-13.00 la sediul nostru din B-dul Expozitiei nr 1.

Cerere eliberare certificat sarcini
Cerere identificare nr. cadastral si carte funciara dupa proprietar
Cerere identificare nr. cadastral si carte funciara dupa imobil
Cerere informatii
 • Cerere in care sa fie specificat clar numarul de carte funciara si numarul cadastral sau numarul topografic;
 • Dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
Cerere de receptie si inscriere in cartea funciara
Cerere anulare nr. cadastral
 • Cerere tip;
 • Copia actiunii avind stampila si numarul de inregistrare ale instantei sau a certificatului de grefa care identifica obiectul procesului, partile si imobilul;
 • Dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.
Cerere solicitare aviz incepere/receptie lucrari
 • Memoriu care include urmatoarele elemente:

– beneficiarul lucrarii;
– executantul lucrarii;
– scopul lucrarii si termenul de executie;
– identificarea zonei;
– mentionarea datelor ce vor rezulta, preciziile acestora, gradul de detaliere; scara corespunzatoare a produselor cartografice, suprafata pe care se executa lucrarea, formatul in care vor fi predate;

 • copii ale specificatiilor tehnice solicitate de beneficiar prevazute in contract sau in caietul de sarcini, care au mentiunea “conform cu originalul” si semnatura beneficiarului/executantului, copia procesului verbal de avizare a specificatiilor tehnice, emis de ANCPI, daca este cazul;
 • planul de incadrare in zona;
 • dovada achitarii tarifului.
Cerere informatii intocmire plan parcelar in vederea atribuirii nr. cadastrale
 • Borderoul;
 • Cererea de receptie si inscriere;
 • Declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • Copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice si ale mandatarilor acestora sau certificat constatator, in cazul persoanelor juridice, dupa caz sau lista eliberata de primarie cu proprietarii imobilelor care au putut fi identificati si cu datele lor de identitate;
 • Copia extrasului de carte funciara sau copia cartii funciare, daca este cazul;
 • Originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea; copii conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate, copii legalizate sau originalele proceselor verbale de punere in posesie, copii ale altor acte de proprietate daca este cazul, certificate in conditiile art. 66 din Regulament;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • Calculul analitic al suprafetelor;
 • Memoriul tehnic;
 • Tabelul parcelar;
 • Planul parcelar;
Cerere restituire sume platite necuvenit
Cerere completare
 • Documentele solicitate prin referatul de completare
Cerere eliberare planuri
Cerere eliberare coordonate
Meniu